ZCG MG-6

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości zamieszkałe - opłata dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn stawki opłaty i ilości osób zamieszkujących, wskazanych w deklaracji.

Od 1 lipca 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 64,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę zamieszkującą nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, ktorzy bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostownikach przydomowych w wysokości 5,00 zł.


Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka od 1 stycznia 2020 r.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 165,00 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 330,00 zł.

Strefa klienta

BOK