ZCG MG-6

Zakres działalności

Związek Celowy Gmin MG-6 realizuje powierzone mu przez gminy członkowskie zadania. Działania podejmowane są na obszarze miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin wiejskich: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok.

Związek Celowy Gmin MG-6 w swojej działalności zajmuje się następującymi dziedzinami:

  • gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  
  • zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,

w ramach przyjętego Statutu (http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zcg/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=162&id=138&str=1 )

Obszar działania Związku Celowego Gmin MG-6 stanowi część Regionu Północnego, ustalonego  Uchwalą nr XXIX/449/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych, dokonano podziału województwa lubuskiego na cztery Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). Związek Celowy Gmin MG-6 został przyporządkowany do Regionu Północnego.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (obecnie INNEKO Sp. z o.o.) uznany został za jedyną RIPOK przypisaną do regionu północnego, jako instalacja:

  • do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych,
  • do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
  • oraz do składowania odpadów.

Nie są w tym katalogu wymienione selektywnie odbierane odpady komunalne, nie podlegają one bowiem regionalizacji ich przetwarzania. Oznacza to, że operatorzy systemu dokonujący ich odbioru nie mają obowiązku ich dostarczania do właściwej miejscowo RIPOK.

Podział Związku na Sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia ZCG MG-6 obszar działania Związku został podzielony na trzy sektory gospodarki odpadami.

Sektor I – składający się z gmin wiejskich (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok).

Sektor II oraz Sektor III – obszar miasta Gorzów Wlkp., podzielony według ulic http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zcg/1027.pdf

Adekwatnie do tego podziału organizowane są przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Sektor I (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok) obsługuje: ENERIS SUROWCE S.A., ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce - Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sektor II (część północna miasta Gorzowa Wlkp.) obsługuje: ENERIS SUROWCE S.A., ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce - Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sektor III (część południowa miasta Gorzowa Wlkp.) obsługuje: Konsorcjum Lider LAGUNA sp z o.o., ul.Nadbrzeżna 21,66-400 Gorzów Wlkp., Partner - INNEKO sp.z o.o., ul.Teatralna 49,66-400 Gorzów Wlkp.

Uchwałą Zgromadzenia ZCG MG-6 objęto systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zarówno zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Ustalono także stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnicując je w zależności od prowadzenia lub braku prowadzenia selekcji odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłaty są ustalane w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata jest zależna od wielkości zastosowanego pojemnika. Podjęto także decyzję, że ZCG MG-6 przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Natomiast obowiązkiem właścicieli lub zarządców nieruchomości jest ustalenie miejsca ich usytuowania na danej nieruchomości. 

W uzupełnieniu systemu gospodarki odpadami, wykonując obowiązki nałożone ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach, ustanowiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180. 

Zebrane na terenie działania Związku odpady komunalne są kierowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, prowadzonej przez INNEKO Sp. z o.o., położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

Związek Celowy Gmin MG-6, w ramach kompetencji ustalonych przyjętym Statutem, uchwala akty prawa miejscowego także w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, między innymi w postaci regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Strefa klienta

BOK