ZCG MG-6

Zakres działalności

Związek Celowy Gmin MG-6 realizuje powierzone mu przez gminy członkowskie zadania. Działania podejmowane są na obszarze miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin wiejskich: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok.

Związek Celowy Gmin MG-6 w swojej działalności zajmuje się następującymi dziedzinami:

  • gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  
  • zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,

w ramach przyjętego Statutu http://www.zcg.biuletyn.net/?bip=1&cid=1138&bsc=N

Podział Związku na Sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia ZCG MG-6 obszar działania Związku został podzielony na trzy sektory gospodarki odpadami.

Sektor I – składający się z gmin wiejskich (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok).

Sektor II oraz Sektor III – obszar miasta Gorzów Wlkp., podzielony według ulic https://www.zcg.net.pl/cms/file/2647

Adekwatnie do tego podziału organizowane są przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Sektor I (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok) obsługuje: ENERIS SUROWCE S.A., ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce - Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sektor II (część północna miasta Gorzowa Wlkp.) obsługuje: ENERIS SUROWCE S.A., ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce - Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 19, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sektor III (część południowa miasta Gorzowa Wlkp.) od 19.03.2020 r. obsługuje: Konsorcjum  Firm - Lider - INNEKO sp.z o.o., ul.Teatralna 49,66-400 Gorzów Wlkp., Partner- PHU Komunalnik Sp. z o.o., ul. Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław

Uchwałą Zgromadzenia ZCG MG-6 objęto systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zarówno zamieszkałe jak i niezamieszkałe. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłaty są ustalane w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata jest zależna od ilości i wielkości zastosowanych pojemników. Podjęto także decyzję, że ZCG MG-6 przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Natomiast obowiązkiem właścicieli lub zarządców nieruchomości jest ustalenie miejsca ich usytuowania na danej nieruchomości. 

W uzupełnieniu systemu gospodarki odpadami, wykonując obowiązki nałożone ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach, ustanowiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180. 

Zebrane na terenie działania Związku odpady komunalne są kierowane do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, prowadzonej przez INNEKO Sp. z o.o., położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

Związek Celowy Gmin MG-6, w ramach kompetencji ustalonych przyjętym Statutem, uchwala akty prawa miejscowego także w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, między innymi w postaci regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Strefa klienta

BOK