ZCG MG-6

RIPOK

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), podstawą funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w województwie powinny stać się regiony gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 120 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki, obsługujące poszczególne regiony gospodarki odpadami.

RIPOK zapewnia termiczne przekształcanie odpadów lub:

  • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji, nadających się w całości lub w części do odzysku;
  • przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach;
  • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

Do Regionalnej Instalacji trafiać będą zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – nie można ich bowiem zbierać i przetwarzać poza regionem, na którym zostały wytworzone.

W planie gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego, zgodnie z uchwałą nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r., INNEKO Sp.z o.o. (dawniej Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.) uznany został za jedyny RIPOK regionu północnego.

W uchwale nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. ZUO został wskazany we wszystkich wymaganych obszarach, jako instalacja:

  • do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych,
  • do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów,
  • oraz do składowania odpadów.

Podział administracyjny regionu północnego


Źródło: Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych opracowanym na lata 2016-2022 dla województwa lubuskiego.

Zgodnie z powyższym podziałem, obszar Związku Celowego Gmin MG-6 znajduje się w regionie północnym.

Uchwałą nr XXIX/449/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych, dokonano podziału województwa lubuskiego na cztery Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). Związek Celowy Gmin MG-6 został przyporządkowany do Regionu Północnego.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (obecnie INNEKO Sp. z o.o.) uznany został za jedyną RIPOK przypisaną do regionu północnego.

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu północnego, w przypadku gdy instalacja RIPOK uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

Rodzaj instalacji

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego

Adres instalacji

Mechaniczno -biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP

Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin

ZUO International Sp. z o.o., Kunowice, ul. Słubicka 50,           69-100 Słubice

m. Kunowice, ul. Słubicka 50,  69-100 Słubice

Przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - kompostownia

Celowy Związek Gmin CZG-12, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin

ZUO International Sp. z o.o.,  Kunowice, ul. Słubicka 50,           69-100 Słubice

m. Kunowice, ul. Słubicka 50,  69-100 Słubice

Składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - składowisko

ZUO International Sp. z o.o., Kunowice, ul. Słubicka 50,           69-100 Słubice

m. Kunowice,

ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice

 

 

 

Strefa klienta

BOK