ZCG MG-6

Regulamin PSZOK’u

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/85/2018
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 8 lutego 2018 r.

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. PSZOK przyjmuje z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nieodpłatnie wszystkie odpady komunalne, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, w tym będących pozostałością odpadów przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.

2. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu bezpieczeństwa na terenie PSZOK.

3. Właściciele nieruchomości dostarczają odpady komunalne do PSZOK we własnym zakresie oraz są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

4. Odpady zebrane przez PSZOK, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania przez  przetwarzających odpady są ewidencjonowane w systemie Związku Celowego Gmin MG-6 oraz podlegają obowiązkowej sprawozdawczości.

5. Dostarczający odpady składa oświadczenie o miejscu pochodzenia odpadów. Na żądanie dostarczającego odpady oraz po odnotowaniu rodzaju i masy tych odpadów może być wystawione potwierdzenie przyjęcia odpadów, zawierające co najmniej datę, dane dostarczającego oraz rodzaj i masę dostarczonych odpadów.

6. Zaleca się, aby selektywnie zebrane odpady surowcowe, to jest papier, szkło, w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, dostarczyć do PSZOK w workach bądź innych opakowaniach, umożliwiających ich zważenie.

7. Odpady przyjmowane przez PSZOK jak np. meble i inne odpady gabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe podlegają ważeniu.

8. Odpady komunalne, takie jak przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, powinny być dostarczone do PSZOK w stanie nie stanowiącym zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz życia ludzi (np. nie powinny wykazywać wycieków, istotnych uszkodzeń opakowań itp.).

9. Zaleca się, aby meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK nie zawierały w sobie ukrytych odpadów innego rodzaju.

10. Poza wyżej wymienionymi odpadami komunalnymi PSZOK może przyjmować także inne wytworzone i selektywnie zgromadzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady, w tym między innymi papę, styropian opakowaniowy i budowlany, szkło okienne, tapety, wykładziny podłogowe, jeśli odpady te będą zgromadzone i dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny.

11. PSZOK dokonując zagospodarowania odpadów komunalnych w imieniu Związku Celowego Gmin MG-6, doczyszcza oraz dodatkowo segreguje zebrane odpady surowcowe, w celu ich przygotowania do przekazania przetwórcom odpadów bądź ponownego użytku czy wymiany rzeczy używanych prawidłowo działających.

 

 

Strefa klienta

BOK