ZCG MG-6

Najczęściej zadawane pytania - Zakres gospodarki odpadami

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został nałożony na właścicieli nieruchomości na podstawie regulacji prawnych zawartych w Rozdziale3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Ponadto, na mocy uchwały nr XVII/54/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6,
z dnia 10 kwietnia 2013 r., przepisami powołanej ustawy objęte zostały także nieruchomości niezamieszkałe.

Tak więc wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałychnieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. w przypadku nieruchomości zamieszkałych obowiązek uiszczania opłaty na rzecz Związku powstaje za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Ustawodawca nie przewidział jednocześnie żadnych odstępstw od przyjętej reguły. Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty może zatem nastąpić tylko wówczas, gdy dana nieruchomość przestanie być zamieszkała (nikt nie będzie mieszkał na danej nieruchomości) lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałej zostanie zaprzestana prowadzona działalność gospodarcza, a tym samym przestaną być produkowane odpady komunalne.

W każdej innej sytuacji właściciel nieruchomości został obowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nawet zaistnienie okoliczności, w których podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczy swoje usługi w sposób nieprawidłowy nie stanowi podstawy dla wygaśnięcia lub zmodyfikowania obowiązku w zakresie uiszczania przedmiotowej opłaty.

Dodatkowo, należy wyjaśnić, że w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wniesienia w wyznaczonym terminie. Obowiązek dokonania opłaty jest zatem bezwzględny i bezwarunkowy.

Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 Deklaracja o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obowiązek uiszczania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje w momencie zamieszkania na terenie danej nieruchomości mieszkańca, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałej w momencie rozpoczęcia wytwarzania odpadów komunalnych.

Deklaracja o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dokumentem, który ma obowiązek złożyć każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz właściciel nieruchomości niezamieszkałej (prowadzący jakąkolwiek formę działalności gospodarczej, w lokalu który nie należy do zarządu wspólnego) w celu samodzielnego podania danych niezbędnych do wyliczenia wysokości opłaty.

Właściciele nieruchomości (zamieszkałych oraz niezamieszkałych) znajdujących się na terenie gmin Związku Celowego Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, miasto Gorzów Wlkp.) są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 ul. Warszawska 6 lokal 106 w Gorzowie Wlkp.

Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele nieruchomości/ zarządcy nieruchomości/ spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. w przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Przez „właścicieli nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi opłatę o charakterze daniny publicznej na rzecz Gminy – ZCG MG-6. w związku z powyższym wpływające do Biura Związku MG-6 dokumenty: wnioski o zwrot nadpłaty, deklaracje i ich korekty, oraz inne wnioski procedowane są zgodnie z Ordynacją podatkową. Jedyną dopuszczalną formą składania tych dokumentów jest forma pisemna, zawierająca oryginalny, własnoręcznie złożony podpis.

Dokumenty oryginalne można składać do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 osobiście lub za pośrednictwem poczty. w przypadku posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego przedmiotowe dokumenty można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Z dniem 1 lutego 2015 r., wspólnota mieszkaniowa/ spółdzielnia mieszkaniowa, niezależnie od tego, jaki jest status lokali w budynkach znajdujących się w ich zasobach, powinna
w odniesieniu zarówno do budynków jak i lokali w nich się znajdujących:

 • złożyć deklarację na poczet „opłat śmieciowych” za swoich mieszkańców;
 • wyliczyć wysokość należnej opłaty;
 • wpłacić opłatę na rachunek Związku MG-6;
 • wskazać miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne, tak by możliwy był ich swobodny odbiór w terminach wywozu odpadów;
 • zadbać o ład i porządek w altanach śmietnikowych oraz na terenie wokół altan

Z dniem 1 lutego 2015 mieszkańcy  zabudowy wielorodzinnej nie składają indywidualnych deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poszczególni mieszkańcy z dniem 1 lutego 2015r. winni składać informacje dotyczące ilości mieszkańców do spółdzielni/wspólnoty.

Tak.

Związek Celowy Gmin MG-6 przejął obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

- przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych :

60 litrów

110 zł

120 litrów

220 zł

240 litrów

445 zł

660 litrów

1220 zł

 

- na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów:

60 litrów

220 zł

120 litrów

440 zł

240 litrów

890 zł

660 litrów

2440 zł

Związek Celowy Gmin MG-6 prowadzi ciągłą weryfikację wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy zostanie stwierdzony brak wpłat lub ich wysokość jest mniejsza od wynikającej ze złożonej deklaracji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne ustalające wysokość tejże opłaty wraz z odsetkami należnymi.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty w stosunku do zdeklarowanej wysokości opłaty, nadpłata może zostać zwrócona właścicielowi lub zaliczona na poczet wpłat przyszłych TYLKO PO ZŁOŻENIU PRZEZ STRONĘ ZAINTERESOWANĄ STOSOWNEGO WNIOSKU, OPATRZONEGO WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

Wszystkie zobowiązania które powstały w okresie od 1 lipca 2013 r. – do 31 stycznia 2015 r. będą rozliczane indywidualnie dla wszystkich mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Zobowiązania powstałe od dnia 1 lutego 2015r. w zabudowie wielorodzinnej będą rozliczane bezpośrednio ze spółdzielnią mieszkaniową/wspólnota mieszkaniową.

Z dniem 1 lutego 2015 r.,  w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  to spółdzielnia mieszkaniowa bądź odpowiednio wspólnota mieszkaniowa (niezależnie od tego, jaki jest status lokali w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, bądź danej wspólnoty mieszkaniowej) powinna w odniesieniu zarówno  do budynków jak i lokali  nich się znajdujących:

 • złożyć deklaracje na poczet „opłat śmieciowych” ,
 • wyliczyć wysokość należnej opłaty ,
 • wpłacić opłatę na rachunek Związku Celowego Gmin MG-6.

Poszczególni mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej z dniem 1 lutego 2015r.  winni składać informacje dotyczące ilości mieszkańców oraz sposobu segregacji odpadów do spółdzielni/wspólnoty.

Informację o wysokości stanu rozliczeń w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać osobiście w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6.

Informacje o wysokości stanu rozliczeń nieruchomości zamieszkałych(mieszkańców/osób fizycznych) nie są udzielane telefonicznie ponieważ jest to niezgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Informacje o wysokości stanu rozliczeń w opłacie udzielane są telefonicznie wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 nie wystawia faktur z tytułu wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jego rzecz, gdyż opłata ta ma charakter podatku. Podstawą zaksięgowania w koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność jest kopia deklaracji wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/79/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie, za wyposażenie nieruchomości w pojemniki odpowiada Związek Celowy Gmin MG-6. Obowiązek ten, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, został przeniesiony na wykonawcę/operatora usługi, który odpowiada także za ich dezynfekcję oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym. Pojemniki pozostają własnością operatora. w przypadku uszkodzenia lub dewastacji pojemnika przez jego użytkownika operator ma prawo dochodzenia z tego tytułu roszczeń.

Zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych, odpady komunalne zbierane w sposób selektywny jak i zbierane w sposób niesegregowany, odbierane są według ustalonego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

Sprawdź harmonogram

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. ustala minimalną pojemność pojemnika do zbierania odpadów komunalnych:

 1. zmieszanych, w budynkach jednorodzinnych:
  1. nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby, pojemnik 80l ,
  2. w nieruchomości zamieszkałej przez 4–6 osób, pojemnik 120l,
  3. w nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób, pojemnik 240l,
 2. segregowanych odpadów komunalnych w budynkach jednorodzinnych:
  1. nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby, pojemnik 80l,
  2. w nieruchomości zamieszkałej przez 4–6 osób, pojemnik 120l,
  3. w nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób, pojemnik 240l .

 

W budynkach wielorodzinnych minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania :

 1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z nich korzysta:

 1. nie więcej niż 9 osób – w wymiarze 1x 240l,
 2. nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w wymiarze 2 x 240 l,
 3. nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w wymiarze 1x 1100 l,
 4. nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 2x 1100 l,
 5. nie mniej niż 31 osób i więcej- w wymiarze 3x 1100 l

 

 2. segregowanych odpadów komunalnych jeżeli z nich korzysta:

 1. nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 240 l,
 2. nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w rozmiarze 2x 240 l,
 3. nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w rozmiarze 1x 660l,
 4. nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 1x 770 l,
 5. nie mniej niż 31 osób i więcej - w rozmiarze 1x 1100 l.

 

Regulaminy Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok ustaliły minimalną pojemność pojemnika/worka do zbierania odpadów komunalnych: dla właścicieli nieruchomości -budynki jednorodzinne do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

 1. nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osoby, pojemnik 80l,
 2. w nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 5 osób, pojemnik 120l,
 3. w nieruchomości zamieszkałej przez 6 i więcej osób, pojemnik 240l.

Dla właścicieli nieruchomości, budynki jednorodzinne do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,  dla każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych:

 1. nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 3 osoby, 1 worek,
 2. w nieruchomości zamieszkałej przez 4 i więcej osób 2 worki,

W budynkach wielorodzinnych minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z nich korzysta:

 1. nie więcej niż 9 osób – w wymiarze 1x 240l,
 2. nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w wymiarze 2 x 240 l,
 3. nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w wymiarze 1x 1100 l,
 4. nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w wymiarze 2x 1100 l,
 5. nie mniej niż 31 osób i więcej – w wymiarze 3x 1100 l.

W budynkach wielorodzinnych minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych dla każdego z rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, jeżeli z nich korzysta:

 1. nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 240 l,
 2. nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2x 240 l,
 3. nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1x 660l,
 4. nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w wymiarze 1x 770 l,
 5. nie mniej niż 31 osób i więcej – w rozmiarze 1x 1100 l.

Pojemnik: pozostałe odpady komunalne: wrzucamy: resztki kuchenne, popiół, pieluchy, waciki, tłusty papier (np. po maśle, margarynie, smalcu);

Pojemnik/Worek na szkło (kolor zielony) wrzucamy: odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego (np. butelki słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach).
Zanim wyrzucisz odpady do pojemnika/worka: zdejmij zakrętki, kapsle, korki, zaciski, gumowe uszczelki, koszyczki metalowe z butelek po szampanie lub winie musującym, opróżnij wyrzucane opakowania;

Pojemnik/Worek na papier (kolor niebieski) wrzucamy: papier suchy (np. makulatura gazetowa, książki, czasopisma, katalogi, prospekty, zeszyty, itp.);

Pojemnik/Worek na plastik i metal (kolor żółty) wrzucamy: butelki PET (zgniecione), opakowania po chemii gospodarczej, środkach czystości, kosmetykach, tworzywa sztuczne (np. zepsute zabawki, naczynia plastikowe),  opakowania wielomateriałowe (np. karton po mleku, karton po soku), folia (np. torebki foliowe, reklamówki), styropian opakowaniowy, metale, złom.

Pojemnik/Worek na odpady biodegradowalne i zielone (kolor brązowy) wrzucamy: ulegające biodegradacji odpady roślinne zielone (np. gałęzie, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę drzew, warzywa, owoce).

PAMIĘTAJMY o ZGNIATANIU ODPADÓW w CELU ZMINIEJSZENIA ICH OBJĘTOŚCI!

Wszelkie zgłoszenia dotyczące realizacji odbioru gabarytowych odpadów komunalnych należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub mailowo do Biura ZCG MG6 pod nr telefonów:

95 728 71 02

e-mail: bok@zcg.net.pl

lub bezpośrednio do Wykonawców w danym Sektorze.

Reklamacja polega na zgłoszeniu niewykonania usługi lub jej wadliwym wykonaniu, polegającym przykładowo na uszkodzeniu pojemnika, niepozostawieniu worków na odpady komunalne, odbiorze odpadów w terminie innym niż wyznaczony harmonogramem.

Reklamacje dotyczące realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub mailowo do Biura ZCG MG6, pod nr telefonów:

95 728 71 02

e-mail: bok@zcg.net.pl

Każda reklamacja rozpatrywana jest w sposób indywidualny. Na życzenie mieszkańców, po pozostawieniu adresu zwrotnego (e-mail, telefon) informujemy o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Zawarte z operatorami umowy na wykonywanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów przewidują kary z tytułu braku wykonania usług lub ich wadliwej realizacji.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (czyli tzw. „PSZOK”) stanowią istotny element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach   do obowiązków własnych gminy zalicza tworzenie PSZOK, zapewniających łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Do PSZOK mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą wynikającą z niej opłatę, mogą dostarczyć  nieodpłatnie wytworzone przez siebie odpady problemowe, a w szczególności:

 • odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz,
 • zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady zielone,
 • wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.

PSZOK przeznaczone są do odbioru odpadów komunalnych jedynie od mieszkańców. Odpady dostarczane przez innych wytwórców, w tym właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nie są przyjmowane bez wniesienia opłaty.

ADRES PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6:

INNEKO Sp. z o.o.

ul. Małyszyńska 180, Gorzów Wlkp.

tel. 95 726 31 27

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca zamierzający na terenie Gmin należących do Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Podstawa prawna: art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

Miejsce składania wniosku:
Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal Nr 106
66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

 1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
  1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art.  14 ust. 2,
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierać powinno:

 

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 4. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Przewodniczący Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

Uwaga!  - Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogli wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie jedynie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli  do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

Strefa klienta

BOK