Odbiór zużytego sprzętu

ulotka sprzet

Telefony kontaktowe

95 751 91 78
95 728 51 78
95 751 91 33

Numer wewnętrzny dla mieszkańców Sektora I - 104, 105

Poczta elektroniczna

mg6@zcg.net.plDo kontaktu z Biurem zalecamy korzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

Poniedziałek 730 - 1700
Wtorek-środa-czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1400

Newsletter

Zapraszamy do naszego newslettera. Wystarczy podać swój adres mailowy i zawsze będziecie Państwo na bieżąco z informacjami dot. tzw. ustawy śmieciowej.

Dnia 31 marca 2015r. na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ZCG MG-6.

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 CZERWCA 2015R. OBOWIĄZYWAŁY BĘDĄ PONIŻSZE STAWKI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH:

Ustala się od 1 czerwca 2015 roku stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Ustala się od 1 czerwca 2015 roku wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ustala się od 1czerwca 2015 roku miesięczna stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, w pojemniku:
a) o pojemności 80 l – w wysokości 35,00 zł
b) o pojemności 110 l – w wysokości 48,00 zł
c) o pojemności 120 l – w wysokości 52,00 zł
d) o pojemności 240 l –w wysokości 94,00 zł
e) o pojemności 660 l – w wysokości 258,00 zł
f) o pojemności 770 l – w wysokości 300,00 zł
g) o pojemności 1100 l – w wysokości 430,00 zł
h) o pojemności 5 m3 – w wysokości 1 960,00 zł
i) o pojemności 7 m3 – w wysokości 2 700,00 zł
j) o pojemności 9 m3 – w wysokości 3 528,00 zł
k) o pojemności 16 m3 -w wysokości 6 270,00 zł

2) Za odbiór odpadów komunalnych zebranych i odbieranych sposób nie selektywny w pojemniku:
a) o pojemności 80 l – w wysokości 50,00 zł
b) o pojemności 110 l – w wysokości 70,00 zł
c) o pojemności 120 l – w wysokości 76,00 zł
d) o pojemności 240 l – w wysokości 118,00 zł
e) o pojemności 660 l –w wysokości 323,00 zł
f) o pojemności 770 l – w wysokości 375,00 zł
g) o pojemności 1100 l – w wysokości 530,00 zł
h) o pojemności 5 m3 – w wysokości 2 450,00 zł
i) o pojemności 7 m3 – w wysokości 3 375,00 zł
j) o pojemności 9 m3 – w wysokości 4 410,00 zł
k) o pojemności 16 m3 – w wysokości 7 837,00 zł

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w pojemniku:
1) o pojemności 80l – 246,40 zł
2) o pojemności 110l – 339,20 zł
3) o pojemności 120l – 368,00 zł
4) o pojemności 240l – 736,00 zł

Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  w pojemniku:
1) o pojemności 80l – 295,70 zł
2) o pojemności 110l – 407,00 zł
3) o pojemności 120l – 441,60 zł
4) o pojemności 240l – 883,20 zł

Dnia 1 lutego 2015r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zmianami).

 

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy m.in.:

  1. obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia opłaty z tego tytułu przez wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową, zarządcę nieruchomości (art. 6m ust.1 w związku z art.2 ust 3, ust.3a w/w ustawy);
  2. w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art.6m ust.1c w/w ustawy);
  3. maksymalnej stawki opłat za odpady komunalne – uzależnionej od przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę. W przypadku Związku Celowego Gmin MG-6 uchwalone stawki nie przekraczają maksymalnej stawki opłaty (art.6k ust.2a w/w ustawy);
  4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub ilości osób zdeklarowanych w trakcie miesiąca. Gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 w Związku z art.6q ust. 3 w/w ustawy).

Pobierz plik z ustawą.

Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadów

Uwaga mieszkańcy gminy Santok

Informujemy, że zaplanowany odbiór odpadów przypadający na dzień 27 grudnia 2014 r.,(sobota) zostaje przesunięty na dzień 29 grudnia, tj. na poniedziałek.

Pojemnik_na_popiol_110l[1]Zakazuje się wrzucania gorącego popiołu do pojemników na odpady!

 
Wrzucanie gorącego popiołu do pojemników na odpady grozi podpaleniem okolicznych budynków !!!

Pomyśl o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich!!!
Nie stwarzaj zagrożenia !!!

Uwaga ważneInformacja dla mieszkańców gmin. (SEKTOR I)

Z dniem 01 grudnia 2014 roku firma Toensmeier zmienia adres siedziby oraz numer telefonu.

Nowy adres: ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nowy telefon kontaktowy: 957 261 197